Petra De Sutter

Fertiliteitsexperte, senator & parlementslid voor Groen in de Raad van Europa

Politics

Standpunt: Milieu en Klimaat

Over de opwarming van de aarde en de gevolgen voor de biodiversiteit. Over energiebeleid en wat Europa kan doen. Over fijn stof en voedsel, en over energie en chemische stoffen. Over de impact op onze gezondheid en die van onze kinderen.

Ik wil er ten volle voor gaan om het Groen klimaat programma te realiseren. De visie van Groen is vooruitstrevend, de standpunten ambitieus, maar ik ben er 100% van overtuigd dat dit de enige weg vooruit is die geen beslag legt op onze toekomst, en vooral die van onze kinderen en kleinkinderen.

Lees hieronder de visie en standpunten van Groen.

Groen wil een veel ambitieuzer klimaatbeleid dan het huidige. Dé grote uitdaging voor dit decennium is het om deklimaatopwarming te beperken. Als we de klimaatopwarming onder de 2° Celsius willen houden, dan moeten ernú maatregelen worden genomen: internationaal, regionaal én lokaal! Het is absoluut geen optie voor Groen omdoor te gaan, alsof er niets aan de hand is en het probleem door te schuiven naar de volgende generatie: die vanonze kinderen!

MEER IN DETAIL

Omdat klimaatverandering als uitdaging de landsgrenzen overstijgt, willen we in 2015 in Parijs een ambitieus enbindend internationaal klimaatakkoord sluiten. Het klimaatbeleid moet iedereen beschermen, waar ter wereld hij of zijook woont. Europa en de industrielanden moeten nu al het goede voorbeeld geven. We scherpen de doelstellingenom dit decennium minder CO2 uit te stoten nog aan. De beloftes voor klimaatfinanciering maken we hard. Verderijvert Groen voor een klimaatschadefonds om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen.

We willen het Europees systeem waarmee uitstootrechten worden verhandeld, grondig hervormen. Zo willen we hetprijssignaal van CO2 herstellen en innovatie stimuleren. Overschotten aan CO2-uitstootrechten willen we schrappen. De maximale uitstoot volgt de aangescherpte Europese doelstellingen en neemt jaarlijks af. Uitstootrechten kunnenniet meer worden weggegeven, maar moeten altijd worden geveild en er komt een minimumprijs voor CO2.

In eigen land moet een duidelijk wettelijk kader bepalen wanneer welke klimaatdoelstellingen moeten wordengehaald. Het advies van klimaatwetenschappers is bepalend voor alle reductiedoelstellingen. Tegen 2050 moet deuitstoot van broeikasgassen met 95% verminderen. We voeren een mechanisme in dat de beste leerlingen beloonten de slechtste straft. ‘Schone’ lucht kan niet langer worden aangekocht in het buitenland. In de plaats daarvanwordt effectief werk gemaakt van de vermindering van de uitstoot in eigen land. We gebruiken ons belastinggeld omde vervuiling in ons eigen land aan te pakken.

Als we er onmiddellijk mee beginnen, dan is deze enorme uitdaging haalbaar. Het is meteen een ongelooflijke kansom een geweldige impuls te geven aan een innovatief traject waarmee we onze maatschappij en economie op hetduurzame spoor zetten. We versterken de ommekeer naar hernieuwbare energie. We verduurzamen onzemobiliteit. En we maken sneller werk van een kringloopeconomie. Mens, milieu en economie varen daar wel bij.

Reageren is niet mogelijk

Thema door Anders Norén